نوجوانان آن سوى میله ها

نوجوانان آن سوى میله ها

سیرالئون، زندان جاده اى پادمبا در فرى تاون، پایتخت سیرا لئون که با ظرفیت حدود سیصد زندانى ساخته شده در حال حاضر بیش از ١١٠٠ نوجوان زندانى را در خود جاى داده است.
بر اساس قانون سیرا لئون ، نوجوانان زیر سن ١٧ سال نباید با افراد بزرگسال در یک زندان قرار داده شوند.
اما با مستندات ضعیف، ثابت کردن سن افراد همیشه ساده نیست.
نوجوانان ناچارند براى سال ها در انتظار محاکمه در حبس بمانند، زیرا در برخى موارد قبل از آنکه روند محاکمه آغاز شود، اهلیت قانونى فرد باید به اثبات برسد.
روزانه ده ها تن از نوجوانان به دادگاه احضار مى شوند.
اما بسیارى از آنها بى آنکه تصمیم مشخصى درباره شان اتخاذ شود باز میگردند و موارد متعددى نیز مجبورند پیش از آنکه قضاوتى در موردشان صورت پذیرد باز گردند.

عکاس: فرناندو مورالس

 02_27_12A-1024x682 04_13_12-1024x682

After a checkers game with money two players start a figth . Pademba Central prison.

00158572

The games of checkers is very popularin prison. Sometimes inmates can play gambling money and usually end up with serious disputes and fight.

Juvenile in conflict with law. Sierra Leone, october 2012 header Most-Inmates-Sleep-on-the-Floor.-Makeni-Prison.-Sierra-Leone.-2010. nathaliemohadjer05 photo_2018-01-04_21-24-57 photo_2018-01-04_21-25-08 M3-11333014--647x231

به اشتراک بگذارید

دیدگاه خود را بنویسید